اتوبوس اسکانیا

اتوبوس اسکانیا

خرید و فروش انواع اتوبوس اسکانیا

.
اتوبوسهای اسکانیا 44 نفره از مدلهای 85 الی 90 بصورت توافقی
اتوبوسهای اسکانیا 32 نفره از مدلهای 88 الی 90 بصورت توافقی
اسکانیا مارال 25 نفره و 30 نفره از مدلهای 89 الی 93 بصورت توافقی

برای دیدن همه مدلهاب موجود کلبک کنبد

اتوبوس اسکانیا

سیستم: مارال
مدل:1390 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی

اتوبوس اسکانیا

سیستم: مارال
مدل:1390 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی

اتوبوس اسکانیا

سیستم: مارال
مدل:1390 شمسی
اطاق: VIP
قیمت توافقی